Izgarlar Konağı Restorasyon ve Restitüsyon İhalesi

İHALE İLANI

[Kazancı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü]

İHALE İLANI

[Kazancı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü]

IZGARLAR KONAĞI RESTORASYON VE RESTİTÜSYON YAPIM İŞ] uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  24. Maddesine göre 4734 / 3-i / Belli İstekliler Arasında usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2023/242095
1 – İdarenin 
a) Adresi:  Kazancı Kasabası Merkez Mah. İnönü cad. No:50 70460 ERMENEK/KARAMAN  
b) Telefon ve faks numarası: 0338 756 7160
c) Elektronik posta adresi: bilgi@kazanci.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): bilgi@kazanci.bel.tr
2 – İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet restorasyon işi
b) Yapılacağı yer: Karaman İli Ermenek İlçesi Çamlıca Köyü
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 240 takvim günüdür
3 – İhalenin 
a) Yapılacağı yer:Kazancı Belediyesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:30.03.2023  13:30

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.İdari şartnamede belirtilmiştir.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurullarınca tescilli eski eser niteliğindeki yapıların onarımı ve/veya restorasyonu, restitüsyonu uygulama işleri benzer iş olarak kabul edilecek olup, onarımı yapılan Tescilli Yapıya ait Kurul Kararı iş deneyim belgesiyle birlikte sunulacaktır” kabul edilecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.

4.4.1…………………………………………………………………………………………………………………………..

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif [sadece fiyat esasına göre/ fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak] belirlenecektir.

6 – [ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idareninadresinde görülebilir ve bedelsiz olaraksatın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 – Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar  Kazancı Belediyesi evrak kayıt birimi] adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 – İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

12- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.

13 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

14- İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği  esasları uygulanacaktır.

Bunları da sevebilirsiniz